Nowe Standardy Sprawozdawczości

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Numer 100 - luty 2014 r.

Temat numeru.

Spis treści

Dział: Leasing

Umowy leasingu trzeba odpowiednio prezentować w sprawozdaniu finansowym

Jeżeli umowa przekazuje korzystającemu ryzyko i korzyści związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, umowę kwalifikuje się jako leasing finansowy i wykazuje środek trwały w sprawozdaniu... »


Dział: Ekspert odpowiada

Zobowiązanie z tytułu pożyczki  na dzień bilansowy ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty

Pytanie: Udziałowiec spółki  z o.o.  udzielił spółce pożyczki. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkę spłacono 31 grudnia 2013 r. Pożyczka była oprocentowana, więc na dzień spłaty naliczono odsetki... »


Inwentarz sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą

Pytanie: W lutym 2014 r. zostanie założona spółka z o.o., której jednym udziałowcem będzie osoba fizyczna z Polski, a drugim firma z Niemiec. W jakim terminie spółka powinna sporządzić politykę... »


Odpisy amortyzacyjne stanowią koszty w chwili naliczenia

Pytanie: Firma sprzedała środek trwały częściowo zamortyzowany ze stawką VAT 23% (39.770 zł wartość zakupu netto, zamortyzowano do dnia sprzedaży 9.279,79 zł). Na koncie Wn 401 spółka co miesiąc... »


Utrata prawa do zwolnienia z VAT obliguje jednostkę do przeksięgowania podatku

Pytanie: Spółka prawa handlowego utraciła prawo do zwolnienia z VAT. Jak prawidłowo zaksięgować podatek, który należy zapłacić do urzędu skarbowego od nadwyżkę ponad 150.000 zł? »


Rozliczanie kosztów zespołu 4 na kolejne układy ewidencyjne ma różne cele

Pytanie: Firma prowadząca usługi budowlane (umowy krótkoterminowe do 6 miesięcy), prowadzi księgi na kontach zespołu 4 i 5. W momencie ewidencji na kontach zespołu 4 koszty są przenoszone na konta... »


Składniki majątku o okresie użytkowania przekraczającym rok trzeba zakwalifikować jako środki trwałe

Pytanie: Spółka w dokumentacji opisującej politykę (zasady) rachunkowości przyjęła że rzeczowe składnik majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 1.000 zł lub... »


Wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy

Pytanie: Spółka prowadzi ewidencję wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych na kontach pomocniczych, czyli 020-3 „Umorzenie na koncie” - 075-3 oraz środki trwałe na koncie 010-5... »


Przychodów i kosztów z różnych źródeł nie można kompensować

Pytanie: Firma sporządza rachunek wyników (wariant porównawczy) za rok 2013. Czy powinna przychody i koszty finansowe skompensować,  czy też zaprezentować oddzielnie? »


Datę sprzedaży podajemy na fakturze tylko gdy różni się od momentu jej wystawienia

Pytanie: Spółka wystawia co miesiąc rachunki na klientów niemieckich (osoby fizyczne), za świadczone usługi opiekuńcze w poszczególnych dniach danego miesiąca w walucie euro. Wystawiony rachunek... »


Numer 100 - luty 2014 r.

  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.