Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Przypominamy! Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych już obowiązują!

Poprawki do MSR 1 obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. lub później. Zmiany wprowadzone zostały m.in. w nazwie jednej z podstawo­wych not sprawozdania finansowego.

Zgodnie ze zmianami nota „Sprawozdanie z całko­witych dochodów” zmienia nazwę na: „Sprawozdania z zysku lub straty oraz innych całkowitych dochodów”.


Co istotne w dalszym
cią­gu pozostawiono możliwość prezentowania sprawozdania z zysku lub straty jako odrębnej noty. Jednostki mogą stosować nazewnictwo not odmienne od tego, które zawiera MSR 1.


Jednocześnie wprowadzono przejrzyste zapisy odnośnie po­zycji, które powinny być prezentowane w ramach zysku lub straty oraz w ramach innych całkowitych dochodów. 


Zmiana MSR 1 wprowadza ponadto wymóg oddzielnego gru­powania pozycji prezentowanych w ramach innych całkowi­tych dochodów na podstawie ich potencjalnej reklasyfikacji do zysku lub straty zgodnie z wymogami poszczególnych MSSF.


Autor:

dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Przygotowujesz sprawozdania finansowe? Zadbaj aby były w 100% zgodne z najnowszymi wymogami MSSF.

Chcesz wiedzieć, jak - zgodnie z nowymi regulacjami - sporządzić sprawozdanie finansowe za 2012 r.?

Zaufaj doświadczonym ekspertom!

Ich porady znajdziesz tutaj >>

  • Obecnie 4.51/10

Ocena: 4.5/10 (51 głosów)

  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości